ยินดีต้อนรับสู่ เรือนไทยทักษิณา

ด้วยแนวคิดเจ้าของสถานที่นี้ ที่ต้องการสร้างธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ อย่างยั่งยืนสืบไป ชั่วลูกชั่วหลานและสังคมรอบข้าง จึงได้ปรับเปลี่ยนสวนยางพารามาเป็นสวนมังคุดโดยแซมด้วย ไม้ผลไม้ประดับนานาพรรณ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เริ่มแรกมิได้มีเป้าหมายให้สถานที่นี้ เพื่อการพาณิชย์ ด้วยได้รับเกียรติจากหลายๆ หน่วยงาน แวะเวียนมาเยี่ยมชม พักพิง และจัดค่ายสร้างสรรค์ต่างๆ เกิดขึ้นที่นี่บ่อยครั้งตั้งแต่บ้านเรือนไทยแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา หลายท่านได้มาสัมผัสและเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของเจ้าของบ้านเรือนไทยทักษิณา ที่ได้ตั้งใจคงความเป็นไทย กินอย่างไทย อยู่อย่างไทย จึงได้ร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์เรือนไทยทักษิณา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวอำเภอชะอวดสืบไป ตรงดังเจตนาที่แฝงไว้ ในนามว่า เรือนไทยทักษิณา